Nikolaas-Leopold van Salm

Nikolaas Leopold van Salm-Salm

Nikolaas Leopold van Salm-Salm

De laatste vrouwelijke) telg van het geslacht de Lalaing, Maria Gabriëla de Lalaing, huwde in 1657 met Karel Florentijn van Salm, gouverneur van het kasteel van Breda.

Na de dood van Gabbriëla de Lalaing, komt het graafschap Hoogstraten in handen van haar kleinzoon Nikolaas-Leopold van Salm (1701 – 1770). In 1719 huwde hij de 17-jarige Dorothea van Salm, een verre nicht. Maar door financiële problemen moet Nikolaas in 1730 het graafschap afstaan aan zijn schoonvader, Lodewijk Otto van Salm.

Acht jaar later, na de dood van zijn schoonvader, komt alles terug in handen van Nikolaas-Leopold. Hij erft niet alleen het Land van Hoogstraten, maar ook het vorstendom Salm, de rijksheerlijkheid Anhold en hij wordt rijksvorst en ridder van het Gulden Vlies.

In 1740 zorgt Niklaas-Leopold ervoor dat het graafschap Hoogstraten verheven wordt tot hertogdom en voegt de heerlijkheden Merksplas, Brecht, Ekeren, Hoevenen, Kapellen, Kalmthout en Brasschaat bij het hertogdom, evenals het Hof van Hoogstraten in Brussel.

Niklaas-Leopold mag zich nu, met goedkeuring van de keizer, Vorst van Salm – Salm noemen.

Hernieuwing van de erkenning van de gilde
In 1767 vraagt de gilde van Wortel, langs hun keizer Cornelis Jan Dries, koning Jan Dries, Dekens Jan Snoeys en Jacobus Verheyen en de oudermannen Jan Dries en Antoni Sprangers aan Niklaas-Leopold een bevestiging van de vroegere erkenning verleend door Antonis I van Lalaing.

Met onderstaande tekst bevestigt de hertog op 23 april 1767 de reeds bestaande erkenning:
Wy genegen ter oodmoedigen bede van die Keÿser, Koningh, Deckens ende oudermans van St.Joris gulden van onzen Dorp te van Wortel, vernieuwe ende confirmeren de Caerte, privilegien, ende statutenvan onse voorsaeten, aen hun vergunt, voor soo veel in ons is, ende dat deselve niet strijdigh syn aen de placaerten ende ordonnantien gegeven on deese landen van haere majeheten, soo heschien op het Casteel onzeres hertogthoms Hoogstraten deze vijfentwintigsten april des een Duÿsend seven hondert seven en sestigsten Jaers
Ter ordonnantie van Syne Serinissime hoogheÿd onzen Heer den Vorst van salm Salm.